Jak zamieszkać
Dodane przez Admin_DPS dnia Styczeń 05 2006 12:20:11

Co należy zrobić, aby zamieszkać w naszym Domu?


Pierwszym krokiem jest złożenie pisemnego wniosku przez osobę ubiegającą się o skierowanie do domu, zwanej dalej „osobą ubiegającą się”, w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania. Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej.

Następnie pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie oraz poinformuje o konieczności zebrania innych dokumentów niezbędnych do skierowania do domu pomocy społecznej:

1. decyzja o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemna zgoda na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także zgoda na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego lub

2. decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemna zgoda na ponoszenie odpłatności i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;

3. oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy.

Powyższe dokumenty kompletuje ośrodek pomocy społecznej i na ich podstawie wydaje decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje powiatowe centrum pomocy rodzinie właściwe ze względu na siedzibę domu pomocy społecznej.

Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony.

Powodzenia!