Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Skarżysku-Kaminnej, ul. Sporna 6

Dom Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Spłecznej z siedzibą w Skarżysku-Kaminnej, ul. Sporna 6.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mimo możliwych problemów z niektórymi publikowanymi treściami większość z nich osadzona jest bezpośrednio w serwisie i jest dostępna cyfrowo. W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wyłączenia

Większość treści strony została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku prowadzą dwa wejścia dla interesantów od ul. Spornej oznaczone literami A i B. Przy schodach do wejścia B, znajdującego się obok bramy wjazdowej na posesję znajduje się dźwig platformowy dla osób z niepełnosprawnościami. Dla większości odwiedzających przeznaczone jest wejście A znajdujące się naprzeciw furtki ogrodzenia. Na furtce znajduje się domofon, przez który można wezwać pracownika jednostki.
  2. Sekretariat Domu znajduje się po lewej stronie od wejścia A i na końcu korytarza prowadzącego od wejścia B. Ze względu na schody wewnętrzne dostęp do sekretariatu od wejścia A nie jest możliwy dla osób poruszających się na wózkach lub mających duże trudności w chodzeniu. Dla tych osób przeznaczone jest wejście B.
  3. W budynku jest zainstalowana winda z opisami pięter w języku Braille'a.
  4. Toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na 1, 2 i 3 piętrze budynku, na które można dostać się za pomocą windy.
  5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  7. Obecnie nie ma możliwosci skorzystania z usługi tłumacza języka migowego.